Disclaimer Techone

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.techone.nl. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals hierin beschreven.

Beperkte aansprakelijkheid

Techone B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen en verstrekte informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak of juistheid. Deze materialen en informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Techone B.V.

Het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, evenals de veiligheid ervan, worden door Techone niet gegarandeerd. Techone wijst expliciet alle aansprakelijkheid af voor mogelijke schade, zowel direct als indirect, die voortvloeit uit de toegang tot en/of het gebruik van de website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en informatie liggen bij Techone B.V., inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en audio, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Techone B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangeven is.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.